1. Bendrosios nuostatos.

1.1. „TN Parts Europe, UAB“ gerbia savo klientų, taip pat svetainės www.tuning.lt (toliau – „internetinė svetainė“) lankytojų ir pirkėjų (toliau – „klientai“), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų TN Parts Europe, UAB klientų asmens duomenų tvarkymo, rinkimo, taip pat saugojimo principus ir tvarką.

1.3. Naudodamiesi TN Parts Europe, UAB internetine svetaine ar paslaugomis (ar pirkdami TN Parts Europe, UAB siūlomas prekes), suteikiate TN Parts Europe, UAB savo asmens duomenis ir sutinkate su šiomis Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi internetinėje svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti internetinėje svetainėje esančiu adresu https://www.tuning.lt/privatumo-politika.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai: visų pirma pagal identifikatorių (pavyzdžiui, vardą ir pavardę), asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, genetinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas (fizinis asmuo) – TN Parts Europe, UAB klientas (įskaitant internetinės svetainės lankytojus), kurio asmens duomenis renka TN Parts Europe, UAB.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet kokia laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas,tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais asmuo sutinka, jog būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (ar operacijų seka), pavyzdžiui: rinkimas, įrašymas, sisteminimas rūšiavimas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, adaptavimas ar keitimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra (ar kita įstaiga), kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – „TN Parts Europe, UAB“, pagal LR įstatymus įsteigta įmonė, įm. kodas 304061587, buveinės adresas – Perkūnkiemio g. 19, Vilnius, LT-12120

2.7. Slapukas (angl. cookie) – maža tekstinės informacijos dalelė, automatiškai sukuriama naršant internetinėje svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje (ar kitame įrenginyje).

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta tiesioginiu būdu (pavyzdžiui, paštu, telefonu arba kitu būdu) siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir / ar teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami?

3.1. TN Parts Europe, UAB renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir / ar pirkdami prekes internetinėje svetainėje (arba užsisakydami paslaugas kitu būdu): vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr.; kiti duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, sąskaitų numeriai, užsakymo detalės, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo laisvu pasirinkimu, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir / ar pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi TN Parts Europe, UAB mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir dešimt metų pasibaigus bendradarbiavimui.

3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir / ar pirkdami prekes internetinėje svetainėje, TN Parts Europe, UAB ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie internetinės svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų internetinę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi TN Parts Europe, UAB mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: TN Parts Europe, UAB klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis internetinėje svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. TN Parts Europe, UAB užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sąžiningu ir teisėtu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais, toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, skirti tik siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įvykdysime, gavę iš Jūsų prašymą (elektroniniu paštu: [email protected] arba telefono numeriu: +37062222152).

6.1. Tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir būdais, kuriais jie yra tvarkomi,

6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

6.1.3. reikalauti Jūsų asmens duomenų papildymo,

6.1.4. reikalauti, kad TN Parts Europe, UAB ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

6.1.5. jie nebėra reikalingi, tikslams pasiekti, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

6.1.6. jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.1.8. kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.9. reikalauti, kad TN Parts Europe, UAB apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte TN PARTS EUROPE susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti TN PARTS EUROPE perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);

6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų (kaip duomenų subjektų) teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Turėdami jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime TN Parts Europe, UABnaujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kokioms šalims Jūsų duomenys bus teikiami?

8.1. TN Parts Europe, UAB darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų galima tik esant būtinybei atlikti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

8.2. TN Parts Europe, UAB gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kai tam yra teisinis pagrindimas, tenkintant oficialių valstybės institucijų bei teismo užklausas, tačiau tik įsitikinus šių užklausų teisėtumu, trečiosioms šalims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie garantuoja tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų (kaip duomenų subjektų) teisių apsauga.

8.4. Pabrėžiame, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal TN Parts Europe, UAB nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio TN Parts Europe, UAB leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami kitoms šalims (įskaitant trečiąsias), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Naudojami slapukai

9.1. Norėdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis internetinėje svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – maža tekstinės informacijos dalelė, automatiškai sukuriama naršant internetinėje svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje (ar kitame įrenginyje). Taip pat slapukai padeda garantuoti sklandų internetinės svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių statistiniais tikslais. Nagrinėdami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, pagerinti klientų patirtį. Apsilankę interneto svetainėje Jūs turite teisę pasirinkti ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę nustatymus ir panaikinę įrašytus slapukus. Svetainėje naudojame šiuos slapukus:

Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Techniniai svetainės slapukai
Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel slapukai:
Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis _ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus ID numeris
Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis _gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris

10. Internetinėje svetainėje pateikiamos nuorodos.

10.1. Internetinėje svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos internetinėje svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos nuostatos ir TN Parts Europe, UAB neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.