1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – privatusis juridinis asmuo „TN PARTS EUROPE, UAB“, juridinio asmens kodas 304061587, PVM mokėtojo kodas LT100012352717, registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 19, LT-12129, Vilnius, elektroninė parduotuvė www.tuning.lt

1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai, įsigiję prekių internetinėje parduotuvėje.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.tuning.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai www.tuning.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose www.tuning.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas / skelbiamas.

1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai: visų pirma pagal identifikatorių (pavyzdžiui, vardą ir pavardę), asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, genetinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.tuning.lt taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi www.tuning.lt rezultatas, dėl kurio sukuriami jo asmeniniai duomenys ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.tuning.lt

1.10. Prekių atsiėmimo centrai – Pardavėjui priklausantys prekių atsiėmimo centrai esantys adresu: Paneriškių g. 5, LT-02300, Vilnius

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.tuning.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.tuning.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą www.tuning.lt Taisykles užsiregistruodamas pirmąjį kartą. Pirkėjui priėmus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartis. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Apie Taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama svetainėje. Taisyklės atnaujintos 2021-03-23 d.

2.3. Pirkti www.tuning.lt turi teisę tik Pirkėjai tokie, kokie jie yra apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, priimdamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.tuning.lt

2.4. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.tuning.lt arba www.tuning.lt pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Ne(sutikimą) su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimas. 3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.tuning.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas www.tuning.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiregistruodamas www.tuning.lt;

3.1.3. telefonu;

3.1.4. prekių atsiėmimo centre.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar Prekių atsiėmimo centre pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kuomet Pirkėjas, išsirenka perkamą prekę ar paslaugą ir suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (paskutinis jų – mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas), tuomet laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) ne vėliau nei prekės (-ių) pristatymo metu Taisyklių ir Privatumo politikoje numatyta tvarka Pirkėjo Pardavėjui nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme www.tuning.lt

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.tuning.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.tuning.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.5. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso kodekso 6.228 (11) straipsnyje išlaidų, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per keturiolika kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas, pageidaudamas atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą, kuri pateikta čia: XLSX jei pildysite kompiuteryje, PDF jei atsispausdinę. (XLSX ir PDF); arba pateikti aiškų pranešimą elektroniniu paštu [email protected], kuriame būtų aiškiai išdėstytas sprendimas atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas tuoj pat patvirtina, kad gavo pranešimą.

4.6. Teisę grąžinti Prekes Pirkėjas gali tik tada, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas.

4.7. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo įsigyta Pirkėjo.

4.8. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per keturiolika dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus šios pirkimo – pardavimo sutarties 4.6. ir 4.7. punktuose. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo kaštai grąžinami tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.

4.9. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo: Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekę (-es) Pardavėjui; Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

4.10. Pirkėjas, naudodamasis www.tuning.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.tuning.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.11. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo centre, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo centre per Taisyklėse nurodytus terminus.

4.12. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.

4.13. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl jo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo. Prašymas gali būti pateikiamas Pardavėjo el. paštu [email protected] registruotu paštu arba pateikiant prašymą atvykus į Pardavėjo buveinės vietą. Pardavėjas prieš patenkindamas šį Pirkėjo prašymą gali atlikti Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Šiuo tikslu Pardavėjas gali nurodyti Pirkėjui pateikti jo registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį), kuriuos galėtų palyginti su atitinkamais Pardavėjo turimais Pirkėjo anketiniais duomenimis. Vykdant šį patikrinimą, Pardavėjas taip pat gali išsiųsti kontrolinį pranešimą Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu (SMS) arba el. paštu, prašydamas atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, Pardavėjas netenkins Pirkėjo pateikto prašymo dėl jo registracijos elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.tuning.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.tuning.lt esančių sudėtinių dalių išdėstymą.

5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.tuning.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.3. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.tuning.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar jų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.

5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.tuning.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.tuning.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą. 5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.3.1 ar 6.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

5.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 6.3.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per dvi darbo dienas po užsakymo pateikimo, arba b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu, arba c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

5.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose www.tuning.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų www.tuning.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.tuning.lt teikiamomis paslaugomis.

5.9. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai www.tuning.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

5.10. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.11. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų www.tuning.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 5.2 – 5.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas www.tuning.lt laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų www.tuning.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų: telefonu, sms žinute arba el. Paštu.

5.12. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

5.13. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per keturiolika darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

5.14. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos (jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip) pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

5.15. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

6. Prekių kaina ir atsiskaitymas

6.1. Prekių kainos www.tuning.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.

6.2. Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per vieną darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, tuomet laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

6.3. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.3.1. naudojantis elektronine bankininkyste; Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis, pasirinkite reikiamo banko nuorodą, paspauskite „Atlikti mokėjimą“, užsiregistruokite atsidariusiame banko tinklalapyje ir patvirtinkite parengtą mokėjimo pavedimą. Jokio papildomo informavimo tokiu atveju nereikia. Užsakymo statusas pasikeičia į „apmokėtas“ ir užsakymas pradedamas vykdyti.

6.3.2. banko pavedimu; Bankiniu pavedimu (įnešant grynus pinigus arba darant pervedimą iš sąskaitos) į pardavėjo banko sąskaitą (eurais), mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti Jums suteiktą užsakymo numerį. Po pavedimo atlikimo būtinai mus informuokite el. paštu [email protected]. Užsakymas nepradedamas vykdyti, kol negauname informacijos apie atliktą pavedimą, nes užsakymo statusas lieka nepasikeitęs, jis matomas kaip „neapmokėtas“. Jei padarėte pavedimą, tačiau prekių dar negavote ir norite grąžintis pinigus, informuokite mus telefonu ar el. paštu. vadybininkas informuos Jus kaip ir kur pateikti užpildytą prašymą (XLSX arba PDF failas).

(XLSX ir PDF);

6.3.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu; Grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia turėti tikslią sumą pinigų, kokia yra užsakymo suma.

6.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

6.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6.7. Pirkėjas apie užsakymo įvykdymo terminą informuojamas elektroniniu paštu.

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 7.2 – 7.5 punktuose.

7.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

7.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas.

7.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:

7.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos www.tuning.lt

7.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

7.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas, bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.3.4. Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama:

7.3.4.1. Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu dvidešimt kilogramų.

7.3.4.2. Jeigu bendri užsakomų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti šios paslaugos. Šiuo atveju prie prekės užsakymo nenurodoma, jog tokia paslauga teikiama.

7.3.4.3. Jeigu užsakant prekę prie informacijos apie pristatymo būdus nenurodoma, jog tokia paslauga teikiama.

7.4. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo centrų. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

7.4.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

7.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.5. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į DPD Pick up siuntų savitarnos terminalą:

7.5.1. Omniva paštomatuose arba DPD Pick up siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 20 kg. Sunkesnės nei 20 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

7.5.2. Siunta iš Omniva arba DPD Pick up paštomato turi būti atsiimta per septynias kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.

7.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 9.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

7.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir / arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir / ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir / ar prekės (-ių) pažeidimo / neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

7.10. Jei remiantis Taisyklių 7.2 – 7.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir / ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

7.11. Jei remiantis Taisyklių 7.2 – 7.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

8. Prekių garantija

8.1. Kiekvienos www.tuning.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

8.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę www.tuning.lt;

8.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

8.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

8.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.tuning.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

8.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia ribotą galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita – faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

8.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per www.tuning.lt per dvi darbo dienas www.tuning.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1 Visos taisyklės aptartos dokumente „Privatumo politika“.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir sms žinute užakyme nurodytu telefono numeriu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per keturiolika dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – jpardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected] Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas keturiolikos dienų terminas apskaičiuojamas taip: a) kai sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis; nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai; nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis; nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį; nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos.

11.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

11.2.1. Praėjus keturiolikai, tačiau nepraėjus trisdešimties dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.

11.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

11.2.3. Jei pranešama per keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 11.1 punkto nuostatos.

11.2.4. Jei pranešama pasibaigus keturiolikos kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta www.tuning.lt nepasibaigus trisdešimt kalendorinių dienų laikotarpiui (skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos).

11.2.5. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės: 11.2.5.1.supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

11.2.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.3. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected].

11.3.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes.

11.3.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.3.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.4. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.4.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.4.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.4.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per adekvatų terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.4.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.4.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.4.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.4.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.4.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

11.4.4.3. pateikti užpildytą prekių grąžinimo prašymą.

11.4.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

11.4.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.4.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu.

11.4.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.4.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

11.5. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.5.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas (bet ne vėliau nei per penkias darbo dienas), informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu +37062222152. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.5.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.6.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1. -11.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama: visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.6.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

11.6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.6.5. Jei Pirkėjas įsigijo www.tuning.lt prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.6.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.6.7. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo prekių atsiėmimo centrus, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu [email protected] arba Pirkėjas jas pats pristato į Prekių atsiėmimo vietą.

11.6.8. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.

11.6.9. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas trisdešimties kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.6.10. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.6.11. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

11.6.12. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.

11.6.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.6.2 punktui.

11.6.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.tuning.lt

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir / ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.tuning.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.tuning.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstaymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei www.tuning.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis www.tuning.lt tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12.7. Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėnje pardutuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Prekės užsakymas pagal pavyzdį

13.1 Jei prekės, pateiktos www.tuning.lt kataloge „TN PARTS EUROPE, UAB“ neturi savo sandėliuose ar prekių pasiūlymas pateiktas pagal atskirą užklausą, bei pirkėjas pageidauja prekes įsigyti – sutartis sudaroma remiantis CK 6.356 13.1.1 Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis gali būti sudaryta pagal pirkėjui pardavėjo pasiūlytus daiktų pavyzdžius (prekių aprašymą, prekių katalogus, modelius ir t. t.).

13.1.2 Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, tai sutartis pagal daiktų pavyzdžius laikoma sudaryta, kai Pardavėjas pristato daiktus į užsakyme nurodytą vietą.

13.1.3 Pirkėjas iki daiktų perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal daiktų pavyzdžius. Tačiau šiuo atveju pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

13.2 Užsakant prekę, pardavėjas „TN PARTS EUROPE, UAB“ gali paprašyti apmokėti už prekes išankstiniu mokėjimu.

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.tuning.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

15. Apsikeitimas informacija

15.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.tuning.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per dvidešimt kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą / skundą dėl www.tuning.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
Visi tinkalapyje vaizduojami produktai yra aukštos kokybės neoriginalios (aftermarket) dalys. Prekės ženklai naudojami nurodyti automobilių modelius, kuriems galima naudoti dalis. Visi registruoti prekių ženklai ar prekės ženklai, kurie pateikiami kaip nuorodos šioje svetainėje, yra jų registracijos savininkų nuosavybė